Ημερήσιο αρχείο: 13/06/2019


Αποτελέσματα προαγωγής και απόλυσης και πρόγραμμα Ειδικής εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019

Με την Πράξη 28/13-6-2019, εκδόθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα απόλυσης και προαγωγής των μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας.
Τα αποτελέσματα έχουν τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.
Οι μαθητές οι οποίοι παραπέμπονται για επανεξέταση στην ειδική εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2019 έχουν ειδοποιηθεί και τηλεφωνικά.
Δίνουμε και εδώ το πρόγραμμα της ειδικής εξεταστικής περιόδου κατά την οποία θα εξεταστούν οι μαθητές που παραπέμπονται.
Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
Οι έλεγχοι προόδου (με την αναλυτική βαθμολογία) θα δίνονται από το σχολείο από την Πέμπτη 30-6-2019.