Τροποποίηση της υπό στοιχεία 173678/ΓΔ4/
22-12-2020 υπουργικής απόφασης «Τράπεζα
Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)»
(Β’ 5787).

Σύμφωνα με τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα της Α΄ λυκείου από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, θα κληρώνονται έξι (6) θέματα από τα οποία τρία (3) για το 2ο και τρία (3) για το 4ο ερώτημα ή τρεις (3) ενότητες θεμάτων και οι διδάσκοντες/-ουσες θα επιλέγουν τα θέματα ένα (1) για το 2ο και ένα (1) για το 4ο ερώτημα ή μία (1) ενότητα θεμάτων στην οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες.

Ακολουθεί ολόκληρο το ΦΕΚ: